Thông báo số 335 ngày 20/03/2023 - Đính chính thư mời chào giá hóa chất năm 2023

Ngày 10/03/2023 Bệnh viện Phụ sản Trung ương có đăng tải thư mời số 294/TM-PSTW về chào giá hóa chất năm 2023